DELETE

Delete an existing theme by theme ID (permanently deletes the theme)
delete
https://api.eyelevel.ai/v1/partner
/theme/:apiKey/:themeId
DELETE

Response

{
"message": "OK"
}
Last modified 2yr ago