DELETE
Delete an existing theme by theme ID (permanently deletes the theme)
delete
https://api.eyelevel.ai/v1/partner
/theme/:apiKey/:themeId
DELETE

Response

1
{
2
"message": "OK"
3
}
Copied!
Last modified 11mo ago
Copy link